คลังบทเรียนออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
การเรียนรู้เชิงรุก ภาษาไทยชั้นป.2 เรื่องการแต่งประโยค

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 2 ครั้ง

การอ่านการเขียน

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านวังปลา

เปิดดู 5 ครั้ง

การจัดการเรียนเรียนการสอนเชิงรุก

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนวัดหนองคัน

เปิดดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนเชิงรุก เรื่อง สำนวนไทย

ภาษาไทย (ม.1)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 7 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง ป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 8 ครั้ง

ที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 8 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เรื่องเศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง

เรื่อง การประสมคำสระอา

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 6 ครั้ง

กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ภาษาไทย

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 4 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ 4 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคร่วมมือ Active Learning เรื่อง ศาสนสุภาษิต ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.2)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 15 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้ Active learning วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 8 ครั้ง

Shopping Experiences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาต่างประเทศ (ม.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

คณิตศาสตร์ (ม.1)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 4 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning เรื่อง สารอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 8 ครั้ง

การสอนภาษาไทย (Active Learning)

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 8 ครั้ง

นวัตกรรมศิลปะ

ศิลปะ (ป.4)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง

การเรียนรู้เรื่อง สัญลักษณ์ Flowchart โดยใช้ Board Game on-line ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 5 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ชั้นอนุบาล 2

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนวัดหนองคัน

เปิดดู 12 ครั้ง

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Unplugged coding)

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 10 ครั้ง

แผนการสอนและคลิปวีดีโอการสอน coding ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 15 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้ Active learning วิทชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โรคทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 13 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

ประวัติศาสตร์ (ม.3)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 11 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาของโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 6 ครั้ง

มัคคุเทศก์น้อยพาทัวร์ รร.อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 9 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 6 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning วิชาวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 9 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้ Active Learning วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.4 โดยใช้รูปแบบ 5 STEPs (ครูกิ๊ฟ)

ภาษาไทย (ป.4)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 26 ครั้ง

วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 12 ครั้ง

ใฝ่ธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.1)

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 13 ครั้ง

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 7 ครั้ง

ภูเขาไฟระเบิด โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมการจัดกิจกรรม ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการสืบเสาะป2 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 5 ครั้ง

มิตตวินทุกชาดก ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.2)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 9 ครั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active learning วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ Board Game Action verbs

ภาษาต่างประเทศ (ป.3)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 20 ครั้ง

มัคคุเทศก์น้อยโพธิ์ลังกาฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 15 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566_อนุบาลจันทบุรี

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566_อนุบาลจันทบุรี

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานการสืบเสาะอิสระ กิจกรรมพวงกุญแจใบยาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานการสืบเสาะอิสระ กิจกรรมต้นไม้คายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 3 ครั้ง

เรื่อง “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

การงานพื้นฐานอาชีพ

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 8 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.4 ครูป่าน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 18 ครั้ง

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 3 ครั้ง

บ้านวิทย์ประถม ป.2 สืบเสาะอิสระ ใบไม้รูปร่างต่างๆ ร.ร.วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย โรงเรียนบ้านประแกต 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 3 ครั้ง

บ้านวิทย์ประถม ป.1 สืบเสาะ ดอกไม้หลากสี ร.ร.วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป1 ร.ร. วัดโป่งแรด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป2 ร.ร. วัดโป่งแรด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 3 ครั้ง

เพื่อนที่ดี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 16 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะเรื่อง แป้งมัน ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดจันทนาราม

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะเรื่อง ความลับของดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะเรื่อง รากน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 4 ครั้ง

วิถีเด็กไทย น้อมนำราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 21 ครั้ง

แก่งน้อยสร้างอาชีพ-มีงานทำ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 14 ครั้ง

มัคคุเทศก์น้อย วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม ฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 29 ครั้ง

บ้านคลองลาว ของคนวังใหม่ ใส่ใจทุก Generation

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 25 ครั้ง

วัดคลองตาอิน

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 23 ครั้ง

มังคุเทศก์น้อยพาทัวร์ วัดแก่ง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 32 ครั้ง

นวัตกรรมพัฒนาการอ่านคำอักษรนำ

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง

นวัตกรรมภาษาไทย

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 6 ครั้ง

งานวิจัยการอ่าน ป.1 รร.บ้านวังไม้แดง

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานวิจัยการอ่านคำของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

ภาษาไทย (ป.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.1

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงงานขยะแปลงร่าง โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานผล 20 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านคลองกะพง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานโครงงานวัฎจักรสืบเสาะ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 22 ครั้ง

รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 17 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 4 ครั้ง

นักรบ 800 THE EIGHT HUNDRED - หนังเต็ม HD (Phranakornfilm Official)

ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่องมหัศจรรย์แห่งน้ำ ชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 41 ครั้ง

รายงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 28 ครั้ง

รายงานผลกิจกรรมการทดลองและการสืบเสาะอิสระ รร.บ้านคลองน้ำใส ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ป.1 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ป.2 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 6 ครั้ง

วิดีโอสรุปผล โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 6 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR